Αρχική Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Υπ.Εργασίας Πράξη: Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων
Πράξη: Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων PDF Εκτύπωση E-mail

Χρονική διάρκεια Πράξης: 03/03/2014 – 31/10/2015

Βασικός σκοπός της Πράξης:

Η Πράξη αφορά αφενός στη διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων, έτσι ώστε να προωθηθεί ένα πλαίσιο διαμόρφωσης χορηγικών πακέτων προς συμπολίτες και ομάδες συμπολιτών που έχουν ανάγκη. Αφετέρου, στοχεύει στη διασύνδεση και συνεργασία των ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις κοινωνικές επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο) στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων, ώστε να προωθηθεί ένα πλαίσιο διαμόρφωσης συνεργασίας προς όφελος των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Φορείς υλοποίησης της Πράξης

Το έργο συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και μαζί με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχουν στην υλοποίησή του το ΤΕΙ Αθήνας, το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας του Εθνικού Εμπορίου (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ), η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτισμικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» (ΕΚ.Πο.ΣΠΟ. ΝΟΣΤΟΣ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ).

Ομάδα – στόχος

Οι δράσεις της εν λόγω Πράξης απευθύνονται και αφορούν σε: α) στελέχη του Δήμου Αθηναίων, β) μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Σωματεία, Εμπορικοί Σύλλογοι, Ομοσπονδίες) των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), καθώς και γ) στελέχη ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Δράσεις της Πράξης

Στο πλαίσιο της Πράξης σχεδιάζονται και υλοποιούνται: α) μελέτες τεκμηρίωσης, β) δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, γ) δράσεις δικτύωσης, δ) ομαδική και εξατομικευμένη συμβουλευτική σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ε) σεμινάρια επιμόρφωσης – κατάρτισης σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και στ) ενέργειες πιλοτικής εφαρμογής δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Πιο συγκεκριμένα, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί το Υποέργο 3 «Δράσεις Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)» της Πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιήσει δράσεις:

  • Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης:

Οργάνωση Ημερίδων για θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σχετικά με αυτήν θεματικά αντικείμενα)

  • Δικτύωσης:

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναλάβει τηνεκπόνηση εκπαιδευτικών υλικών με θέμα «Μεθοδολογίες και τεχνικές δημιουργίας δικτύων ΕΚΕ σε τοπικό επίπεδο» και «Δεξιότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΚΕ για δράσεις κοινωνικής ένταξης και επιχειρηματικότητας», προκειμένου για τη διοργάνωση αντίστοιχων σεμιναρίων/εργαστηρίων.

  • Πληροφόρησης – ομαδικής και εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης:

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναλάβει τοσχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθοδολογίας, καθώς και διαμόρφωσης σχετικών εργαλείων συμβουλευτικής. Στόχος της ανάπτυξης του εν λόγω συστήματος συμβουλευτικής είναι η αξιοποίησή του για την την παροχή ατομικής συμβουλευτικής σε 25 επιχειρήσεις και αντίστοιχα την εκπόνηση 25 ατομικών σχεδίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και την παροχή ομαδικής συμβουλευτικής σε πέντε (5) ομοσπονδίες ή πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ και αντίστοιχα την εκπόνηση 5 συλλογικών σχεδίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Σχέδια ΕΚΕ συλλογικών φορέων).

  • Πιλοτικής εφαρμογή Δράσεων ΕΚΕ:

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλείται να δραστηριοποιηθεί στα δύο ακόλουθα πεδία:

-  Διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων: Ο κύριος μηχανισμός της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Επαγγελματιών Τεχνικών Επαγγελμάτων, με πρωτοβουλία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, από μέλη των κλαδικών Ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ, το οποίο θα αναπτύξει δράσεις ΕΚΕ για την κάλυψη αναγκών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, κατόπιν διάγνωσης αναγκών στις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου της Αθήνας (π.χ. δημοτικά γηροκομεία και βρεφοκομεία, κέντρα υποδοχής αστέγων κ.ά.). Το Δίκτυο αυτό θα λειτουργήσει δυναμικά σε δύο στάδια ως εξής:

Α’ Στάδιο: Διάγνωση αναγκών: Στο στάδιο αυτό θα πραγματοποιηθούνεπιτόπιοι έλεγχοι διάγνωσης αναγκών στις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου της Αθήνας (π.χ. δημοτικά γηροκομεία και βρεφοκομεία, κέντρα υποδοχής αστέγων κ.ά.).

Β’ Στάδιο: Παροχή υπηρεσιών:  Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη χορηγικών πακέτων με βάση τις τεκμηριωμένες ανάγκες (οι επαγγελματίες τεχνίτες θα προβούν στη δωρεάν παροχή ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εγκατάστασης, θέρμανσης, ύδρευσης, συντήρησης - επισκευών, καθώς και συστηματικής παρακολούθησης και υλικοτεχνικής υποστήριξης προς τις κοινωνικές υπηρεσίες/δομές  του Δήμου της Αθήνας).

-  Διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων.

Η βασική παρέμβαση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης – προετοιμασίας των στελεχών των Κοινωνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της διατροφικής αλυσίδας για την εν συνεχεία δωρεάν πιστοποίησή τους από αρμόδιο φορέα στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των δράσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Έργου: www.techlearn.info/ekke