Αρχική Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Υπ.Εργασίας Πράξη: Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων
Πράξη: Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων PDF Εκτύπωση E-mail

Χρονική διάρκεια: 01/04/2013 – 31/10/2015

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενός πιλοτικού έργου το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δράσεις για την προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και την προετοιμασία επιλεγμένων ομάδων εκπαιδευθέντων για την συμμετοχή σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων.

Αναλυτικά τα υποέργα που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

  1. Δράσεις συντονισμού και διαχείριση της πράξης.
  2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σχεδίων, περιεχομένων και υλικών που θα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων, σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς (Σωματεία – Ομοσπονδίες) της ΓΣΕΒΕΕ
  3. Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων τεχνικής επιμόρφωσης - κατάρτισης σε 7.800 αυτοαπασχολούμενους & εργοδότες μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, σε θεματικά αντικείμενα που προκύπτουν από τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς (Σωματεία – Ομοσπονδίες) της ΓΣΕΒΕΕ.
  4. Συμβουλευτική των εκπαιδευθέντων για την συμμετοχή τους σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και συμβουλευτική - υποστήριξη των κλαδικών Ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύνδεσης της πιστοποίησης με την κατοχύρωση προσόντων και την αδειοδότηση των επαγγελμάτων.
  5. Εξωτερική αξιολόγηση της πράξης.
  6. Έκδοση εκπαιδευτικών εγχειριδίων

Αποφάσεις υλοποίησης υποέργων της πράξης με ίδια μέσα