Αρχική Ευρωπαϊκά Προγράμματα BUILD UP Skills (Pillar I) Eνίσχυση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στον κτιριακό τομέα σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Eνίσχυση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στον κτιριακό τομέα σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας PDF Εκτύπωση E-mail

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη”

Διάρκεια: 2012-2013

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Εταίρος σύμπραξης

Συνοπτική περιγραφή:

Το έργο στόχευε α) στην εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για τον κατασκευαστικό κλάδο και β) στη διαμόρφωση και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων των τεχνιτών και εργατών του  κατασκευαστικού κλάδου και των εγκαταστατών τεχνολογιών ΕΞΕ και συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια, εστιάζοντας στη συνεχιζόμενη επαγγελματική τους κατάρτιση.

Δείκτες – Αναμενόμενα αποτελέσματα:

α) ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και ποσοτικοποίηση αναγκών και προτεραιοτήτων για ικανό αριθμό καταρτισμένου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ μέχρι το 2020

β) σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών Προσόντων για τη διεξαγωγή εθνικού διαλόγου σχετικά με την  ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ για τους εργαζομένους στον τομέα οικοδομής & κατασκευών

γ) ανάπτυξη Οδικού Χάρτη Προσόντων για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την κατάρτιση και πιστοποίηση των προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στα θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και ΑΠΕ για την επίτευξη των εθνικών στόχων στο πλαίσιο της αειφόρου ενέργειας έως το 2020

δ) επικύρωση και υποστήριξη Οδικού Χάρτη Προσόντων από εμπλεκόμενα μέρη