Αρχική Ευρωπαϊκά Προγράμματα BUILD UP Skills (Pillar II) «Αναβαθμίζοντας την κατάρτιση και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα», UPSWING
«Αναβαθμίζοντας την κατάρτιση και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα», UPSWING PDF Εκτύπωση E-mail

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη”

Διάρκεια: 2014-2017

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Εταίρος σύμπραξης

Συνοπτική περιγραφή:

Στη βάση των προτεραιοτήτων του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων που αναπτύχθηκε από το έργο BUS-GR (Pillar I of BUILD UP Skills), το παρόν έργο αφορά στην παροχή ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων ενόψει της Ευρώπης 2020 για τρεις τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες (αλουμινοσιδηροκατασκευαστής, τεχνικός μόνωσης, & εγκαταστάτης – συντηρητής καυστήρα).

Δείκτες – Αναμενόμενα αποτελέσματα:

α) ανάπτυξη δημιουργία και πιστοποίηση 3 νέων ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης  σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων ενόψει της Ευρώπης 2020 για τρεις τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες (αλουμινοσιδηροκατασκευαστής, τεχνικός μόνωσης, & εγκαταστάτης – συντηρητής καυστήρα)

β) 3 επικαιροποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα με αναφορά σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας

γ) 9 πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης (3 για κάθε επαγγελματική ειδικότητα)

δ) 3 πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών

ε) 45 καταρτισμένοι εκπαιδευτές μέχρι το τέλος του έργου (και 225 έως το 2020)

στ) 135 καταρτισμένοι και πιστοποιημένοι επαγγελματίες τριών τεχνικών ειδικοτήτων (και 23.650  έως το 2020)

ζ) εφαρμογή υποστηρικτικών ενεργειών για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των 3 αναπτυγμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων

η) εφαρμογή τυποποιημένων εργασιών για τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων πιστοποίησης προσόντων

θ) δημιουργία ενός παρατηρητηρίου προσόντων/δεξιοτήτων για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή αναγκών ενίσχυσης δεξιοτήτων ή/και απόκτησης νέων δεξιοτήτων σε θέματα πράσινων κτιρίων

ι) στοχευμένος προσανατολισμός στην προώθηση των πιο σημαντικών νέων δεξιοτήτων που αναδείχθηκαν από τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Προσόντων

κ) πιστοποίηση οργανισμών που θα αναλάβουν την υλοποίηση εξετάσεων και πιστοποιήσεων των καταρτισθέντων

 

Σχετικά αρχεία: