Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόχειρος διαγωνισμός «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο της Αθήνας»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόχειρος διαγωνισμός «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο της Αθήνας» PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 10 Ιούνιος 2015 15:08

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών: 8 Ιουλίου 2015

Πρόχειρος διαγωνισμός στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο της Αθήνας»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 8 Ιουλίου 2015

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 9 Ιουλίου 2015

Προϋπολογισμός: 59.349,59 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και συνεργασιών» της πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» η οποία αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος Έργο: Αθήνα του Δήμου Αθηναίων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική».

Σχετικά αρχεία: