Αρχική Ολοκληρώθηκαν Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για αξιολόγηση της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ – Άξονας προτεραιότητας 4» με κωδικό ΟΠΣ 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για αξιολόγηση της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ – Άξονας προτεραιότητας 4» με κωδικό ΟΠΣ 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 08 Ιούλιος 2015 13:57

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκ παραδρομής σημειώθηκε λανθασμένος αριθμός διακήρυξης στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για αξιολόγηση της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ – Άξονας προτεραιότητας 4» με κωδικό ΟΠΣ 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Ο ορθός αριθμός διακήρυξης είναι 3/2015. Εάν τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί/αποσταλεί φάκελοι προσφοράς με τον λανθασμένο αριθμό διακήρυξης θα γίνουν αποδεκτοί κανονικά χωρίς να χρειάζεται καμία επιπλέον διόρθωση. 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» στο πλαίσιο του υποέργου 18 της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ – Άξονας προτεραιότητας 4»  με κωδικό ΟΠΣ 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή των προσφορών: 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 16:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27 Ιουλίου 2015

Προϋπολογισμός: 53.900,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

Διάρκεια έργου:  από την υπογραφή της σύμβασης και ως τη λήξη του φυσικού αντικειμένου πράξης (η οποία, την παρούσα χρονική στιγμή, έχει προσδιορισθεί για τις 30.11.2015)

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων στο πλαίσιο του υποέργου 18 «Αξιολόγηση Πράξης» της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ – Άξονας προτεραιότητας 4»  με κωδικό ΟΠΣ 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Σχετικά αρχεία: