Αρχική Ολοκληρώθηκαν Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Διεύρυνση μητρώου εξωτερικών συνεργατών – συμβούλων για την ατομική συμβουλευτική υποστήριξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Διεύρυνση μητρώου εξωτερικών συνεργατών – συμβούλων για την ατομική συμβουλευτική υποστήριξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2015 14:49

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4», με κωδικό MIS 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», υλοποιεί το υποέργο 15 «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ».

Το έργο αφορά στην υλοποίηση προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για περίπου 1000 ωφελούμενους αποδέκτες απόφοιτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συγκεκριμένα των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας θεωρητικής επιμόρφωσης, θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις για διάστημα έως 6 μηνών με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στον παραγωγικό τομέα σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 7784/17.03.2015 αρχικής πρόσκλησή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναζήτηση εξωτερικών συνεργατών – συμβούλων για την ατομική συμβουλευτική υποστήριξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προτίθεται να διευρύνει το εν λόγω μητρώο, λόγω της έλλειψης επαρκούς αριθμού συνεργατών, στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Ηρακλείου Κρήτης.

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στο μητρώο στο πλαίσιο της από 7784/17.03.2015 αρχικής πρόσκλησης δε χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων:η παρούσα πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, δηλαδή, μέχρι και δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος (ήτοι, 31/11/2015).

Χρηματοδότηση:Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ – Άξονας προτεραιότητας 4»  με κωδικό ΟΠΣ 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Σχετικά αρχεία: