Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόχειρος διαγωνισμός «Ενεργοποίηση επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο της Αθήνας»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόχειρος διαγωνισμός «Ενεργοποίηση επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο της Αθήνας» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2015 13:23

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Πρόχειρος διαγωνισμός στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενεργοποίηση επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο της Αθήνας»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17 Σεπτεμβρίου 2015

Προϋπολογισμός: 29.000 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και συνεργασιών» της πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» η οποία αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος Έργο: Αθήνα του Δήμου Αθηναίων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική».

Σχετικά αρχεία: