Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόχειρος διαγωνισμός με τίτλο «Ενίσχυση δημόσιας θέσης των τοπικών και κλαδικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόχειρος διαγωνισμός με τίτλο «Ενίσχυση δημόσιας θέσης των τοπικών και κλαδικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 04 Αύγουστος 2015 15:06

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Πρόχειρος διαγωνισμός στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενίσχυση δημόσιας θέσης των τοπικών και κλαδικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17 Σεπτεμβρίου 2015

Προϋπολογισμός: 41.585 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου του Υποέργου 19 «Ενίσχυση δημόσιας θέσης των τοπικών και κλαδικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ» της Πράξης «Ενίσχυση της θεσμική και επιχειρηματικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Σχετικά αρχεία: