Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόχειρος διαγωνισμός με τίτλο «Γενική έρευνα εργοδοτών 2015»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόχειρος διαγωνισμός με τίτλο «Γενική έρευνα εργοδοτών 2015» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 04 Αύγουστος 2015 00:00

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Πρόχειρος διαγωνισμός στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Γενική έρευνα εργοδοτών 2015»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 15 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16 Σεπτεμβρίου 2015

Προϋπολογισμός: Σαράντα οκτώ χιλιάδες και επτακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (48.780,49 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1  «Γενική έρευνα εργοδοτών» της πράξης «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

Σχετικά αρχεία: