Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμφωνίας – πλαισίου με αντικείμενο την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμφωνίας – πλαισίου με αντικείμενο την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 14 Σεπτέμβριος 2015 15:37

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4», με κωδικό MIS 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και ειδικότερα στο πλαίσιο του υποέργου 15 «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» αναζητά προσφορές για σύναψη συμφωνίας – πλαισίου με αντικείμενο την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων που απαιτούνται στο πλαίσιο του συντονισμού και διαχείρισης του συνόλου των εργασιών του προαναφερόμενου υποέργου κατά το έτος 2015 (αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου η 30η/11/2015)

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως το ποσό των 18.699,16€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και χωρίζεται σε έξι τµήµατα, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μία πόλη όπου υπάρχει δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Οι διαγωνιζόμενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορές για ένα, περισσότερα ή το σύνολο των τµηµάτων της συµφωνίας-πλαισίου.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών: 30 Σεπτεμβρίου 2015

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ – Άξονας προτεραιότητας 4»  με κωδικό ΟΠΣ 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Σχετικά αρχεία: