Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόχειρος διαγωνισμός για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform) στο πλαίσιο του Έργου «Open up Entrepreneurship” του Προγράμματος Erasmus+ 2015

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform) στο πλαίσιο του Έργου «Open up Entrepreneurship” του Προγράμματος Erasmus+ 2015 PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 26 Απρίλιος 2016 12:58

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform) στο πλαίσιο του Έργου «Open up Entrepreneurship” με ακρωνύμιο “ OpEn” και κωδικό αριθμό 2015-1-EL01-KA202-014168 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της αποκεντρωμένης Βασικής Δράσης (ΚΑ2/ΒΔ2)  «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών», του Προγράμματος Erasmus+ 2015

Είδος Διαγωνισμού/κριτήριο κατακύρωσης: Πρόχειρος διαγωνισμός για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-networkplatform) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 16 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ

Προϋπολογισμός: 12.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/09/2017.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από ιδίους πόρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Κωδ. Έργου: 2015-1-EL01-KA202-014168), στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων του Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Βασική Δράση (ΚΑ2/ΒΔ2)  «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών», του Προγράμματος Erasmus+ για την Εκπαίδευση την Κατάρτιση τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, για την περίοδο 2014-2020.

Σχετικά αρχεία:

Διευκρίνιση:

Στην σελίδα 5 του τεύχους της διακήρυξης διορθώνεται το κείμενο «Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του προς ανάθεση έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με την οριστική παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου και του συνόλου του έργου και πάντως όχι μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2015» στο ορθόν που είναι «Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του προς ανάθεση έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με την οριστική παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου και του συνόλου του έργου και πάντως όχι μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2017»