Αρχική Ολοκληρώθηκαν Έκδοση έντυπου εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικών για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Έκδοση έντυπου εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικών για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης PDF Εκτύπωση E-mail

Είδος Διαγωνισμού/κριτήριο κατακύρωσης: Πρόχειρος διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Έκδοση έντυπου εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικών» για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 07 Δεκεμβρίου 2011

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08 Δεκεμβρίου 2011

Προϋπολογισμός: 34.200 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου: 75 ημέρες (από12/2011 - 02/2012)

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης Α.Π. 7 - 8 - 9 » του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Υποέργο 1, Δράση 2

Σχετικά αρχεία: