Αρχική Ολοκληρώθηκαν Έκδοση υλικών σεμιναρίων για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Έκδοση υλικών σεμιναρίων για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη δημιουργία και έκδοση υλικών σεμιναρίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Έκδοση υλικών σεμιναρίων» για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 20 Φεβρουαρίου 2012

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21 Φεβρουαρίου 2012

Προϋπολογισμός: 45.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου: 33 ημέρες

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης Α.Π. 7 - 8 - 9», Υποέργο 1, Δράση 3

Σχετικά αρχεία:

Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη 09/2011 με τίτλο «Έκδοση υλικών σεμιναρίων» της Πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης ΑΠ 7 -8 - 9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»:

Διευκρινίζουμε ότι στο σημείο 2.4.2 της διακήρυξης 09/2011 σχετικά με την τεχνική προσφορά και την αποστολή του δείγματος (σχεδίου) της τσάντας σεμιναρίου, δε χρειάζεται το δείγμα (σχέδιο) της τσάντας να έχει εκτυπωμένα τα λογότυπα του φορέα και του επιχειρησιακού προγράμματος λόγω αποφυγής του κόστους συμμετοχής. Απαιτείται, όμως, η περιγραφή του τρόπου της εκτύπωσης των λογοτύπων πάνω στην προτεινόμενη τσάντα (θέση λογοτύπων πάνω στην τσάντα, πλευρά εκτύπωσης κλπ.) ως μέρους της τεχνικής προσφοράς.

Η πρόταση του δείγματος (σχεδίου) της τσάντας σεμιναρίων μπορεί να περιλαμβάνει παραπάνω από μια εναλλακτικές επιλογές οι οποίες να καλύπτουν τουλάχιστον τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι όπως περιγράφονται στον πίνακα στο σημείο 2.3.1 της διακήρυξης, αρκεί σε καμία περίπτωση να μη διαφοροποιείται το κόστος της κάθε εναλλακτικής επιλογής  τσάντας. Στο κόστος της τσάντας να συμπεριληφθεί και η τετράχρωμη εκτύπωση των λογοτύπων του φορέα και του επιχειρησιακού προγράμματος.