Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών διατροφής για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης που θα υλοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών διατροφής για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης που θα υλοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών διατροφής για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 23 Μαρτίου 2012

Προϋπολογισμός: 19.800 πλέον ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης Α.Π. 7 - 8 - 9 », Υποέργο 1, Δράση 3

Σχετικά αρχεία: