Αρχική Ολοκληρώθηκαν Διευκρινίσεις αναφορικά με την διακήρυξη 06/2012 με τίτλο «Επιμέλεια και παραγωγή ενημερωτικών εντύπων» για την προβολή των Υποέργων – Πράξεων που υλοποιούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Διευκρινίσεις αναφορικά με την διακήρυξη 06/2012 με τίτλο «Επιμέλεια και παραγωγή ενημερωτικών εντύπων» για την προβολή των Υποέργων – Πράξεων που υλοποιούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1

Όσον αφορά στο είδος των stand τα οποία ζητούνται σύμφωνα με το Τεύχος Διακήρυξης (αρ. διακ. 06/2012) για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΔ» διευκρινίζεται ότι το είδος του stand το οποίο ζητείται είναι roll up χωρίς να αποκλείονται άλλες λύσεις.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2

Διευκρινίζεται ότι στη σελίδα 18, Κεφάλαιο 2.3 Προδιαγραφές έργου, 2.3.1 Αντικείμενο εργασίας, ΦΑΣΗ Β: Επιμέλεια και παραγωγή ενημερωτικού υλικού για τις ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΠΡΑΞΗ 2: Υποέργα 4 και 5, 2.1 Επιμέλεια και παραγωγή διαφημιστικών stands και πανό του Τεύχους Διακήρυξης (αρ. διακ. 06/2012) εκ παραδρομής αναφέρεται στην ποσότητα των stands και πανό οχτώ ολογράφως και 14 σε παρένθεση, η ζητούμενη ποσότητα των stands και πανό είναι δεκατέσσερα (14).

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 σημείο Β (σελ. 26) θα αναπαραχθούν 60% των αντιτύπων στην αρχή του κάθε υποέργου και το υπόλοιπο 40% των αντιτύπων θα αναπαραχθεί σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου για τυχόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στα στοιχεία των εντύπων. Συμπερασματικά η αναπαραγωγή και η παράδοση των εντύπων θα γίνει τμηματικά και θα ολοκληρωθεί σε δύο (2) φάσεις.