Αρχική Ολοκληρώθηκαν Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών ενημέρωσης και επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών μελών της σε πανελλαδικό επίπεδο

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών ενημέρωσης και επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών μελών της σε πανελλαδικό επίπεδο PDF Εκτύπωση E-mail

Η ορθή επανάληψη αφορά στη σελίδα 3, σημείο 2 του Τεύχους Διακήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Αριθμ. Διακήρυξης 07/2012) για την υλοποίηση του έργου «Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης», όπου ως ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού αναγράφηκε η ορθή ημέρα Τρίτη, αντί της ημέρας Τετάρτης που είχε τεθεί από παραδρομή.

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης» στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών ενημέρωσης και επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών μελών της σε πανελλαδικό επίπεδο

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 31η Αυγούστου 2012

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 4η  Σεπτεμβρίου 2012

Προϋπολογισμός: 67.650,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Διάρκεια έργου: 75 ημέρες (από9/2012 - 11/2012)

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων στο πλαίσιο του Υποέργου 15: «Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση ενεργειών επιμόρφωσης – κατάρτισης συνδικαλιστών» της Πράξης 1 «Ενίσχυση της θεσμικής & επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: