Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ [ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] Προμήθεια ειδών διατροφής για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης που θα υλοποιηθούν στην Αθήνα

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ [ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] Προμήθεια ειδών διατροφής για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης που θα υλοποιηθούν στην Αθήνα PDF Εκτύπωση E-mail

Η ορθή επανάληψη αφορά στη σελίδα 2 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την επιλογή προμηθευτή ειδών διατροφής σεμιναρίων εκπαίδευσης, όπου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών αναγράφηκε η ημερομηνία Δευτέρα 22/10/2012, αντί της ημέρας Σάββατο 20/10/2012 που είχε τεθεί από παραδρομή.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών διατροφής για τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 22 Οκτωβρίου 2012

Προϋπολογισμός: 18.000 πλέον ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης Α.Π. 7 - 8 - 9 », Υποέργο 1, Δράση 3

Σχετικά αρχεία: