Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης "Διερεύνηση μελλοντικών αναγκών εκπαίδευσης στις μικρές επιχειρήσεις και των επιπτώσεων των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης στην πορεία των ενήλικων εκπαιδευομένων"

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης "Διερεύνηση μελλοντικών αναγκών εκπαίδευσης στις μικρές επιχειρήσεις και των επιπτώσεων των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης στην πορεία των ενήλικων εκπαιδευομένων" PDF Εκτύπωση E-mail
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι 13 Μαΐου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Διερεύνηση μελλοντικών αναγκών εκπαίδευσης στις μικρές επιχειρήσεις και διερεύνηση των επιπτώσεων των ενεργειών διά βίου εκπαίδευσης στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική πορεία των ενήλικων εκπαιδευομένων» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 13 Μαΐου 2013

Προϋπολογισμός: 24.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης Α.Π. 7 - 8 - 9 », Υποέργο 1, Δράση 4

Σχετικά αρχεία: