Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιστημονικού στελέχους

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιστημονικού στελέχους PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2013 14:54

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιστημονικού στελέχους στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 11 ««Στελέχωση θεματικών τομέων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την υποστήριξη της δημόσιας παρουσίας της ΓΣΕΒΕΕ»» της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ»

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σύμφωνα με την από 05/06/2013 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη της θέσης (Μισθωτή σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, εκτιμώμενης διάρκειας έως 31/10/2015, έπειτα από τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο):

Στέλεχος θεματικού τομέα «Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική»

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ Πολιτικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα κοινωνικής πολιτικής
 • Ερευνητική εμπειρία σε συναφή πεδία
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Συνεκτιμώνται:

 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Αντικείμενο εργασίας (ενδεικτική αναφορά):

 • Συμμετοχή στις εργασίες του Τομέα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Σχεδιασμός και υλοποίηση μελετών και ερευνών,  μελέτη παρακολούθηση νομοθετημάτων, θεμάτων επικαιρότητας, κλπ)
 • Επεξεργασία στοιχείων και αποτελεσμάτων μελετών και ερευνών
 • Διαμόρφωση – σύνταξη θέσεων και προτάσεων πολιτικής
 • Υποστήριξη των εκπροσώπων της ΓΣΕΒΕΕ
 • Συμμετοχή και ενεργός παρουσία σε επιστημονικές δραστηριότητες της ΓΣΕΒΕΕ
 • Συνεργασία με το Γραφείο Τεκμηρίωσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απλά αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας, ξένων γλωσσών, Η/Υ κλπ, συνοδευόμενα από Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων) σε κλειστό φάκελο έως 09/10/2013, στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα, με αναφορά στην θέση εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210.8846852, εσωτ. 612, 613.  

Η πράξη «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».