Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την έκδοση εκπαιδευτικών υλικών

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την έκδοση εκπαιδευτικών υλικών PDF Εκτύπωση E-mail

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών: 10 Απριλίου 2014

Ορθή επανάληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την έκδοση εκπαιδευτικών υλικών για είκοσι τρία (23) εκπαιδευτικά εγχειρίδια (6.000 αντίτυπα εγχειριδίων) και είκοσι τρείς (23) οδηγούς εκπαίδευσης καταρτιζομένων (6.000 αντίτυπα οδηγών) της Πράξης με τίτλο «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΠΑΝΑΔ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του Υποέργου «Έκδοση εκπαιδευτικών εγχειριδίων»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 10 Απριλίου 2014

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11 Απριλίου 2014

Προϋπολογισμός: 51.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου: 04/2014 – 06/2014 (75 ημέρες)

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Έκδοση Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων» της πράξης με τίτλο «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: