Αρχική Ολοκληρώθηκαν «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για τα προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

«Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για τα προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους» PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για τα προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους», στο πλαίσιο μέρους των υποέργων των πράξεων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου», στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδικό ΟΠΣ 375772, 376106 και 376105 αντίστοιχα στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 26η Μαΐου 2014

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27η Μαΐου 2014

Προϋπολογισμός: 40.000 Ευρώ, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο μέχρι και 31/10/2014

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο μέρους των υποέργων των πράξεων με κωδικό ΟΠΣ 375772, 376106 και 376105 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

Σχετικά αρχεία: