Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου συνεργαζόμενων εκπαιδευτών/τριών σε προγράμματα συνδικαλιστικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου συνεργαζόμενων εκπαιδευτών/τριών σε προγράμματα συνδικαλιστικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την με αριθμ. πρωτ. 6212/06-05-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου συνεργαζόμενων εκπαιδευτών/τριών σε προγράμματα συνδικαλιστικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ολοκληρώθηκε και τις επόμενες μέρες θα αρχίσει η σταδιακή ενημέρωση των υποψηφίων.

Η καταγραφή, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων, που πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε ανά θεματική ενότητα και σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης: α) επίπεδο σπουδών, β) διάρκεια συναφούς διδακτικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας, γ) διάρκεια παρακολούθησης σεμιναρίου εκπαίδευσης εκπαιδευτών, δ) γνώση ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ.

Το μητρώο εκπαιδευτών θα αξιοποιείται από τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) αναλόγως με τις ανάγκες των προγραμμάτων. Υπενθυμίζεται ότι η ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτομάτως και συνεργασία.

Σε περίπτωση συνεργασίας, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν φάκελο με τα δικαιολογητικά, προκειμένου να ακολουθήσει αντιπαραβολή των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δε θα ληφθούν υπόψη και η αίτηση θα απορρίπτεται.

Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι υποψήφιοι, στους οποίους ανακοινώνεται η απόρριψη ή η απένταξή τους από το μητρώο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της επίσημης έγγραφης/ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία μητρώου συνεργαζόμενων εκπαιδευτών/τριών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 15 με τίτλο «Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση ενεργειών επιμόρφωσης συνδικαλιστών» της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό 296403 στο ΕΠ ΑΝΑΔ.

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες κατόπιν της αξιολόγησης τους κατατάσσονται σύμφωνα με την πόλη διαμονής, τις περιφέρειες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν και τις θεματικές ενότητες που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. Το μητρώο εκπαιδευτών θα αξιοποιείται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ αναλόγως με τις ανάγκες των προγραμμάτων επιμόρφωσης.

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 6 Ιουνίου 2014

Διάρκεια έργου: 10/2013 – 10/2015

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Υποέργου 15 με τίτλο «Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση ενεργειών επιμόρφωσης συνδικαλιστών» της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό 296403 στο ΕΠ ΑΝΑΔ.

Σχετικά αρχεία: