Αρχική Ολοκληρώθηκαν Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2014 14:28

Υποβολή προσφορών για σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης σε αυτοαπασχολούμενους & εργοδότες μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, σε θεματικά αντικείμενα που προκύπτουν από τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς (Σωματεία – Ομοσπονδίες) της ΓΣΕΒΕΕ» της Πράξης με τίτλο «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΠΑΝΑΔ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 1η  Οκτωβρίου 2014

Προϋπολογισμός: 40.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2015

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης σε αυτοαπασχολούμενους & εργοδότες μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, σε θεματικά αντικείμενα που προκύπτουν από τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς (Σωματεία – Ομοσπονδίες) της ΓΣΕΒΕΕ» της Πράξης με τίτλο «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων»

Σχετικά αρχεία: