Αρχική Ολοκληρώθηκαν Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης και υποστήριξη στη σύσταση και λειτουργία συνεργατικών σχηματισμών» στο Δήμο Αθηναίων

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης και υποστήριξη στη σύσταση και λειτουργία συνεργατικών σχηματισμών» στο Δήμο Αθηναίων PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 03 Δεκέμβριος 2014 11:34

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών: 9 Ιανουαρίου 2014

Πρόχειρος διαγωνισμός στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης και υποστήριξη στη σύσταση και λειτουργία συνεργατικών σχηματισμών»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 9 Ιανουαρίου 2014

Προϋπολογισμός: 72.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου: 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και συνεργασιών» της πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» η οποία αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος Έργο: Αθήνα του Δήμου Αθηναίων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική».

Σχετικά αρχεία: