Αρχική Παρουσίαση Ποιοι είμαστε...
Ποιοι είμαστε... PDF Εκτύπωση E-mail

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ και είναι μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης μελετών και ερευνών, διάχυσης της γνώσης και της πληροφόρησης που αφορά τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Ασχολείται με τα ζητήματα της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης και άλλα θέματα που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. Παρακολουθεί, για λογαριασμό της ΓΣΕΒΕΕ, τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Αποτελεί το φορέα της ΓΣΕΒΕΕ που βάσει του Νόμου 3369/05 για τη δια βίου μάθηση ασχολείται με τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου (9.2202/6.376/13-04-2009) καθώς και Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Η έδρα του είναι στην Αθήνα, με παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης και διαθέτει άριστα καταρτισμένο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Επιστημονική δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:

  • Τομέας οικονομικής ανάλυσης και μικρών επιχειρήσεων
  • Τομέας απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, και
  • Τομέας εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ;

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέσω της εκπόνησης μελετών και επιστημονικών ερευνών, της διαχείρισης ολοκληρωμένων έργων, και της υλοποίησης προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης, επιδιώκει, σύμφωνα με το καταστατικό του, να συμβάλλει:

1) στη διάχυση της παραγόμενης γνώσης από και προς τις επιχειρήσεις·

2) στην υποβοήθηση της προσαρμογής, την επέκταση και την ποιοτική ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, μέσα στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων·

3) στην αξιολόγηση και την επιρροή στις δημόσιες στρατηγικές και πολιτικές που αφορούν τις ΜΜΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

4) στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, ιδιωτικών και δημοσίων, που απευθύνονται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις·

5) στην ανάπτυξη θετικών συνεργιών και εποικοδομητικών συνεργασιών μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στην επιχειρηματική διαδικασία·

6) στην αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των αποφάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών της·

7) στην αξιοποίηση των πόρων, ιδιωτικών και δημοσίων, που απευθύνονται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις·

8) στην ανάπτυξη, παρακολούθηση, εκσυγχρονισμό και επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και διαδικασιών πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων για τους απασχολούμενους στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις