Αρχική Προγράμματα - Δράσεις Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013
Πράξη: Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση

 

H πράξη «Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ» αφορά στην υλοποίηση μιας σειράς αλληλένδετων και αλληλοϋποστηριζόμενων μεταξύ τους δράσεων που στοχεύουν συνδυαστικά στην ανάδειξη και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τους θεσμούς εκπροσώπησης όλων των βαθμίδων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). Ο σκοπός της  πράξης είναι διττός: αφενός η ανάληψη στοχευμένων (θετικών) δράσεων που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της θέσης των γυναικών τόσο στο επίπεδο ενεργητικότερης εμπλοκής τους σε διαδικασίες και όργανα λήψης αποφάσεων και στους τομείς οικονομικής τους δραστηριοποίησης /επιχειρηματικότητας και αφετέρου η ενίσχυση της ΓΣΕΒΕΕ για τη δημιουργία μηχανισμών, διαδικασιών και μεθόδων εφαρμογής της ισότητας των φύλων  στο σύνολο των δράσεων του (gender mainstreaming) μέσω της δημιουργία υπηρεσίας /γραφείου ισότητας.

Αναλυτικά τα υποέργα που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

1) Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την προώθηση των γυναικών στα συλλογικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ και για την λειτουργία υπηρεσίας για θέματα ισότητας

2) Λειτουργία υπηρεσίας /γραφείου ισότητας στη ΓΣΕΒΕΕ

3) Στοχευμένες δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών και την αύξηση της συμμετοχής τους σε όργανα και θεσμούς εκπροσώπησης και την ανάδειξη τους σε θέσεις ευθύνης

4) Δικτύωση - Διακρατικές ανταλλαγές και συνεργασίες