Αρχική Προγράμματα - Δράσεις Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013
Πράξη: Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης PDF Εκτύπωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

 

Χρονική διάρκεια: 01/07/2010 – 30/06/2013

 

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων στο χώρο των μικρών επιχειρήσεων.

 

Ομάδα – στόχος

Απασχολούμενοι στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλ. εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι και συνβοηθούντα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων, άνω των 18 ετών. Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν 335 σεμινάρια Δια Βίου Μάθησης σε 27 πόλεις και ο αριθμός των ωφελουμένων θα ανέλθει στα 5.400 άτομα.

 

Στόχοι πράξης

  • Ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων και βελτιωμένη παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μέσω της διά βίου εκπαίδευσης.
  • Ανάδειξη της σημασίας της διά βίου μάθησης στην επιχειρηματική πορεία των μικρών οικονομικών μονάδων και αύξηση της συμμετοχής των εργοδοτών, εργαζομένων ΜΜΕ και αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης.
  • Ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που συνιστούν τη βάση της υγιούς επιχειρηματικότητας.
  • Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις.
  • Ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών στους τομείς της υγιεινής & ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περιβαλλοντικής αφύπνισης & προστασίας και των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων

.

Ανάλυση Υποέργων και Δράσεων

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και υποστηρικτικές ενέργειες

  • Δράση 1: Συντονισμός και διαχείριση του έργου
  • Δράση 2: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου & υλικών και ενημέρωση - εκπαίδευση εκπαιδευτών
  • Δράση 5: Δημοσιότητα και προβολή

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Εξωτερική αξιολόγηση

  • Μελέτη εξωτερικής αξιολόγησης του συνόλου των συντελεστών της πράξης.